Podcast

Service Times: Sundays at 10:00 AM Wednesdays at 7:00 PM

Maranatha Church of God

2-2503 Kaumuali'i Hwy, Kalaheo, HI 96741

808.332.8460 | maranatha@kauai.church